Yeni
İzmler - Mimarlığı Anlamak

İzmler - Mimarlığı Anlamak

38,32 TL KDV Dahil

-20%

47,90 TL

Format: Karton Kapak

Kargo Süres: 3-4 iş günü.

Bir başvuru kitabı olarak hazırlanan İzmler... Mimarlığı Anlamak, Klasik dönemlerden günümüze dek mimarlık tarihini biçimlendiren akımları ya da “izm”leri tanıtan, mimarlık tarihine ilgi duyanlar ve özgün yapıtları bir arada görmek isteyenler için oldukça yararlı bir rehber. Kitap, mimarlık tarihinin belli başlı “izm”lerinin daha iyi anlaşılması için basit ama öğretici bir anlatım yöntemine sahip. “İzm”lerin aralarındaki farklar genellikle binanın işlevi, yerel iklim ve eldeki malzemeler gibi fiziksel koşullardan kaynaklanır. Zamanla, bu etkiler uzun soluklu gelenekler yaratıp yerel kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelerek belli düzenler içinde yavaş yavaş gelişir. Tıpkı Avru-palıların mimarlıklarını kolonilerine taşıdıkları gibi, uluslararası ticaret vb. çeşitli yollar aracılığıyla yerel gelenekler dünyanın başka yerlerindeki kültürleri ve toplumları etkileyebilir. İzmler… Mimarlığı Anlamak, bu örnekte olduğu gibi mimarlıktaki temel akımları, kavramları ve onların altında yatan fiziksel ve sosyal koşulları anlamamıza olanak sağlıyor. Ele alınan yapının hangi “izm”e bağlı olduğunu belirten ölçütlerin yer aldığı çok tanımlayıcı bir liste vermese de, mimarların pratik sorunları aşmak ve aynı zamanda da düşüncelerini ifade etmek için estetik değerleri nasıl kullandıklarını aktarıyor. “İZM”İN BEŞ TÜRÜ 1. GENİŞ BİR KÜLTÜREL EĞİLİM (Hümanizm, Yeni Klasikçilik gibi) Bu izmler genel kültürel hareketlerin mimarlıkta özel akımlar yarattığı veya daha sık rastlanan türü olan mimari akımların yeni kültürel standart-lar oluşturduğu durumlardır. Ayrıca diğer sanatlarda da neredeyse bunlara eşlik eden tutumların ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında belirgin etkileşimler olabilir. Uzun soluklu olmasalar da bu tür izmler, benzer düşüncelerin yaygın ve eşzamanlı bir şekilde yayılmasıyla kendini göste-rir. 2. SANATÇI TANIMLI AKIM (Pürizm, Yapısalcılık gibi) Bu izm’lerin çoğu 19. ve 20. yy’lara dayanmaktadır. Bu dönemlerde pek çok mimar kendi düşüncelerini ifade etmenin önemini kavradı. Gerektiği zaman bazı mimarlar diğer çağdaş ve geçmişteki akımlara karşı düşünce-lerini kabul ettirmek için basılı manifestolar aracılığıyla güçlerini birleş-tirdi. Bu izm’ler genellikle seçkin bir söylemle ifade edilse de kendiliğin-den oluşan izmlerin entelektüel geleneklerinin derinliğinden yoksundur. 3. GERİYE DÖNÜK ADLANDIRMALAR (Erken Klasikçilik, Mani-yerizm gibi) Geçmişe dönük nitelendirme farklı zaman dilimlerinde rastgele ve birbir-leriyle ilgisiz gibi görünen olayları düzenlemede tarihçilere fayda sağla-yacak bir unsurdur. Örneğin Knosssos’u inşa edenler kendilerini “Erken Klasikçi” olarak adlandırmamışlardı. Ancak Knosssos’u inşa ederken o anda var olmayan Klasikçiliğin anlayışına gereksinimleri vardı. Buradaki düşüncelerin ve uygulamaların, çeşitli manifestolarıyla en etkili tek mimari biçem olan Klasikçiliğin oluşmasına yardımcı olduğu yadsınamaz. Bu yüzden geçmişe dönük nitelendirmeler, eğilimlerin nasıl bütünleştiği, ayrıştığı ya da zaman içinde değiştiğini anlamak için önemli araçlardır. 4. BİR İDEOLOJİNİN TEMSİLİ (Pietizm, Erktekelcilik gibi) Her türlü sanat bir ideolojiyi az ya da çok temsil etme gücüne sahiptir. Ancak mimarlık ve ideoloji arasındaki ilişki benzersizdir. Elbette mi-marlık, yapıyı yaptıran kişiye bir fayda sağlar. Mimarlığın ortaya çıkardığı iş ne denli büyük olursa onun arkasındaki kişinin de o kadar zengin ve güçlü olduğu düşünülür. Bunun sonucunda da bu gücün düşün-celerini yayma olasılığı da o denli artar. 5. BÖLGESEL VEYA ULUSAL EĞİLİM (Şintoizm, Amerikancılık gibi) Teknoloji malzemeyi uzak mesafelere iletme ve bir yapı içinde iklimlen-dirme olanağını sağlayana kadar, mimarlık, çevresi ile yakın ilişki içinde olmaktan kurtulamadı. Bir toplumun inanışları ve düşünceler arasındaki etkileşim, mevcut iklim ve topoğrafya ve elde bulunan yapı malzemeleri belirli kimliklerde mimari gelenekler yarattı. Bunlar bölgesel veya ulusal eğilimler olarak tanımlandırılabilir. 19. yy’da böylesi tarihsel gelenekler, genellikle ulusal kimlikle ilgili daha önemli konularla ilişkilendirildi.

Bu Ürüne Bakanların İncelediği Diğer Ürünler

Top